Wezwanie do sprzedaży akcji

od 16 marca do 21 kwietnia 2017r. cena: 49,00zł
data Pozostało
od 16 marca do 24 kwietnia 2017r. cena: 11,00zł
data Pozostało

Stanowisko Zarządu oraz niezależna Opinia KPMG dotycząca wartości godziwej Spółki

Pobierz Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji oraz niezależną Opinię KPMG na temat wezwania.

Jak odpowiedzieć na wezwanie ?

Jeżeli inwestor indywidualny posiada akcje Integer ("ITG")/InPost ("IPT") na rachunku maklerskim w BZ WBK, DM BOŚ, Millennium DM powinien:
Krok 1
krok 1

Udać się do domu maklerskiego przechowującego jego akcje OSOBIŚCIE !

Krok 2
krok 1

Złożyć dyspozycję blokady akcji, zlecenie sprzedaży akcji oraz zapis na sprzedaż akcji w wezwaniu

Jeżeli inwestor indywidualny posiada akcje Integer ("ITG")/InPost ("IPT") na rachunku w innym domu maklerskim niż BZ WBK, DM BOŚ, Millennium DM powinien:
Krok 1
krok 1

Udać się do domu maklerskiego przechowującego jego akcje OSOBIŚCIE !

Krok 2
krok 1

Złożyć dyspozycję blokady akcji oraz zlecenie sprzedaży akcji

Uzyskać świadectwo depozytowe potwierdzające posiadanie akcji i ich blokadę w związku z wezwaniem

Wizyta w oddziale domu maklerskiego prowadzącego rachunek inwestora

Krok 3
krok 1

Zgłosić się z oryginałem świadectwa depozytowego w jednym z oddziałów BZ WBK, DM BOŚ, Millennium DM

Krok 4
krok 1

Złożyć oryginał świadectwa depozytowego oraz podpisać formularz zapisu na sprzedaż akcji w wezwaniu (wydrukowany przez pracownika przyjmującego zapis w wezwaniu)

Wizyta w oddziale BZ WBK, DM BOŚ, Millennium DM

Pobierz potrzebne dokumenty

Pytania i odpowiedzi do wezwania na akcje Integer.pl i InPost


Mam akcje zarówno Integer.pl i InPost – jak mogę wziąć udział w wezwaniu? Czy wystarczy jedna odpowiedź na wezwanie?

Każda ze spółek objęta jest osobnym wezwaniem, dlatego należy złożyć zapis na sprzedaż akcji oddzielnie zarówno na Integer.pl, jak i na InPost.

W przypadku obu spółek obowiązuje natomiast jednakowa procedura odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży. Akcjonariusz chcący wziąć udział w wezwaniu, powinien:


  1. złożyć w podmiocie prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do niego akcje Integer.pl SA oraz/lub InPost SA, nieodwołalną dyspozycję blokady akcji wraz z nieodwołalnym zleceniem sprzedaży akcji w wezwaniu oraz uzyskać świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności. Dyspozycje powinny być ważne do dnia zawarcia transakcji w ramach wezwania włącznie. Jeżeli zapisy ulegną przedłużeniu, dokumenty zachowują swoją ważność zgodnie z nową datą zakończenia zapisów.

  2. złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta BZ WBK lub DM BOŚ lub DM Millenium

    - oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt. 1
    - formularz zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu (formularz zapisu na sprzedaż Akcji powinien być wypełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Akcjonariusza składającego zapis na sprzedaż Akcji oraz Domu Maklerskiego)
W jakiej cenie mogę sprzedać moje akcje?

- Oferowana cena w wezwaniu za 1 akcję Integer.pl wynosi 49,00 zł

- Oferowana cena w wezwaniu za 1 akcję InPost SA wynosi 11,00 zł

Jeśli w trakcie trwania zapisów cena ulegnie zmianie, to ostateczna cena w wezwaniu będzie jednakowa dla wszystkich odpowiadających na wezwanie do sprzedaży. W przypadku podwyższenia ceny, wszyscy inwestorzy otrzymają wyższą cenę. Natomiast w przypadku obniżenia ceny, inwestorzy, którzy złożyli zapis przed jej obniżeniem przysługuje zapłata po cenie po jakiej złożyli zapis.


Nie ma znaczenia moment, w którym inwestor zapisuje się na sprzedaż akcji pod warunkiem, że zapisze się w czasie trwania subskrypcji. Zachęcamy jednak do zapisu na sprzedaż jak najwcześniej ze względu na przerwę Wielkanocną przypadającej na czas trwania zapisów.

Ile mam czasu, aby odpowiedzieć na wezwanie?

- Na wezwanie do sprzedaży akcji Integer.pl SA można odpowiedzieć w terminie od 16 marca do 21 kwietnia 2017 r.

- Na wezwanie do sprzedaży akcji InPost SA można odpowiedzieć w terminie od 16 marca do 24 kwietnia 2017 r.


Rekomendujemy dokonanie zapisu na akcje w dogodnym dla Państwa terminie, z uwzględnieniem przerwy Wielkanocnej przypadającej w terminie zapisów. Wszyscy inwestorzy będą traktowani jednakowo, bez względu na moment, w którym odpowiedzą na wezwanie, pod warunkiem, że zapiszą się w czasie trwania subskrypcji.

Z kim mogę porozmawiać w razie wątpliwości dotyczących tego wezwania?

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie formularz kontaktowy

Jakie koszty ponoszę w związku z odpowiedzią na wezwania ?

Jeśli są Państwo klientami domu maklerskiego nie przyjmującego zapisów na sprzedaż Akcji, to ponosicie koszty wystawienia świadectwa depozytowego przez swój dom maklerski (zgodnie z jego taryfą opłat). Od zrealizowanej transakcji sprzedaży akcji w wezwaniu ponosicie Państwo koszty prowizji określone w taryfie opłat Państwa domu maklerskiego.

Z tytułu przyjęcia zapisów na sprzedaż Akcji domy maklerskie przyjmujące takie zapisy nie pobierają dodatkowych opłat.

Co w przypadku, gdy uzyskam świadectwo depozytowe, a nie złożę zapisu na sprzedaż Akcji ?

W przypadku uzyskania świadectwa depozytowego, a nie złożenie w terminie przyjmowania zapisów zapisu na sprzedaż Akcji (lub złożenia zapisu na ilość Akcji mniejszą niż wskazana w świadectwie depozytowym) Akcje objęte takim świadectwem depozytowym pozostaną zablokowane do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie.

Jak się dowiem, czy sprzedałem Akcje w wezwaniu ?

Wzywający zastrzegł w wezwaniach warunki, po spełnieniu których zobowiązuje się nabyć Akcje w wezwaniach. W szczególności są to warunki osiągnięcia ilości Akcji na które złożono zapisy w wezwaniu (wraz z akcjami już posiadanymi przez wzywających) upoważniających wzywających do wykonywania nie mniej niż 90% głosów w spółce. Dodatkowo wezwanie na Akcje Inpost SA uzależnione jest od sukcesu wezwania na Akcje Integer.pl SA.

Wzywający w dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów musi podać informację o osiągnięciu zastrzeżonego w wezwaniach progu Akcji w zebranych zapisach.

Informacja o ilości Akcji będących przedmiotem transakcji w ramach wezwania zostanie podana do agencji PAP przez BZWBK w dniu zawarcia transakcji.

Kiedy otrzymam pieniądze jeśli wezwanie zakończy się sukcesem i moje akcje zostaną sprzedane?

Terminy rozliczeń transakcji zawartych w wezwaniu:


- Integer.pl
zakończenie zapisów 21.04.2017
transakcja 26.04.2017
rozliczenie 28.04.2017

- InPost SA
zakończenie zapisów 24.04.2017
transakcja 26.04.2017
rozliczenie 27.04.2017

Akcjonariusz otrzyma pieniądze w dniu rozliczenia transakcji sprzedaży akcji w trybie rozliczeń danego Domu Maklerskiego, gdzie akcjonariusz prowadzi rachunek.

Gdzie znajdę informacje o aktualnych wynikach finansowych Grupy Integer?

Raporty finansowe są dostępne na stronach Integer.pl i Inpost. Dla Państwa wygody prezentujemy kluczowe wskaźniki finansowe. Zapraszamy do zapoznania się ze skonsolidowanymi wskaźnikami Grupy Integer.pl


PLN (mln)

2014

2015

9 mcy 2015

9 mcy 2016

2016*

Przychody

604.1

726.5

166.4

367.9

503.0

EBITDA

34.8

23.3

4.1

-29.3

24.8**

Zysk/ strata netto

-9.5

-4.7

-18.7

-247.1

-474.4

Zysk na akcję

-1.28

-0.61

-2.41

-31.83

-61.1

Dług netto

119.6

41.6

118.4

204.7

222.3

 


* Wyniki wstępne, niezaudytowane

** EBITDA powiększona o odpisy i transakcje jednorazowe o wartości 97.3 mln PLN

 


Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem Zarządu z 14 marca 2017, w szczególności z informacjami o sytuacji finansowej Grupy jak również z niezależną opinią przygotowaną przez KPMG.

Kontakt

projekt i wykonanie: Grupa Fine